Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie

W dolnej części nadproża okiennego występują naprężenia rozciągające, tam więc należy umieścić pręty zbrojeniowe.

We wsporniku, na przykład w płycie balkonowej, naprężenia rozciągające występują w górnej części, tam więc należy umieścić zbrojenie.

Miejsce, kształt i sposób układania stali zbrojeniowej ustala się na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i zamieszczonych w nich rysunkach zbrojenia. Ponadto w czasie robót zbrojarskich trzeba przestrzegać kilku zasad. Stal zbrojeniową należy umieszczać w elemencie budowlanym zawsze w tym miejscu, gdzie występują naprężenia rozciągające. Zależnie od rodzaju obciążenia miejscem tym może być dolna część, jak np. w nadprożu okiennym.

W połowie nadproża okiennego występuje obciążenie maksymalne od znajdującego się nad nim muru i stropu. Ono z kolei powoduje naprężenia ściskające w górnej części nadproża i naprężenia rozciągające w jego dolnej części. Natomiast w pokazanym na ilustracji wsporniku płyty balkonowej naprężenie rozciągające występują w górnej części płyty. Przy montażu należy przeto zwrócić szczególną uwagę na miejsce układania stali zbrojeniowej i zabezpieczyć je drutem wiązałkowym i przekładkami dystansowymi. Jeśli przy betonowaniu znajdujące się na górze pręty zbrojeniowe obsuną się w dół na skutek cisku, wynikająca z obliczeń wytrzymałościowych norma nie zostanie już zachowana, zmniejszy się wytrzymałość konstrukcji. W wyniku przesunięcia się górnego zbrojenia w dół o 2 cm nośność płyty balkonowej może się zmniejszyć o    20%. Górne zbrojenie umieszcza się przed betonowaniem lub też dopiero przy nakładaniu betonu na podkładkach dystansowych. Zbrojenia nie woino umieszczać bez podparcia, ponieważ wtedy nie można byłoby sprawdzić jego położenia. Istnieją różne formy podkładek: z plastyku, betonu lub stali. Ilustracje na tej stronie, przedstawiają kilka ich typów. Zależnie od średnicy stali odległość między podkładkami wynosi 50-100 cm. Wsuwa się je między zbrojenie i deski (deskowania) lub przyciska się je do prętów. Zapewniają minimalne przykrycie stali betonem i zachowanie właściwej odległości pomiędzy prętami i siatkami.

Zasady technologiczne
Stal zbrojeniowa musi być otulona dookoła dostatecznie grubą warstwą betonu celem zabezpieczenia jej przed korozją. Stal zbrojeniową przed jej użyciem oczyszcza się z luźnej rdzy, brudu i tłuszczu, aby mogła trwale związać się z betonem. Pręty, siatki zbrojeniowej i podkładki muszą być mocno połączone ze sobą do tego stopnia żeby nie przesunęły się podczas betonowania. Aby połączyć ze sobą pręty zbrojeniowe, używa się drutu wiązałkowego. Jest to stalowy drut o średnicy 1-1,4 mm. Drut wiązałkowy obrabia się obcęgami do zbrojenia lub zwykłymi szczypcami. Miejsca złączeń owija się raz lub dwa razy pętlą z drutu, a potem naciąga się drut obcęgami, aby złączenie było mocne.