Konstrukcja ścian i stropów cz.4

Nazewnictwo belek stropowych przy otworze stropowym.

Belki stropowe.
Zwykle są wykonywane z bali o przekroju 50 x 100 mm, 50 x 180 mm lub 50 x 200 mm.

Największe rozpiętości belek drewnianych w metrach między środkami podpór dla obciążenia całkowitego stropu wynoszącego 3000 N/m2 (300 kG/m2).

Rozstaw belek stropowych (legarów stropowych poddasza) zwykle jest równy 40 cm, z wyjątkiem konstrukcji wokół kominkowych. W przypadku dużej rozpiętości stropu konieczne jest stosowanie podciągów.

Podciąg unoszący belki stropowe w punkcie środkowym.

Belki (wymiany) stropowe wokół otworów kominowych, schodowych podobnie jak legary podłogowe muszą być podwójne.

Rys.1  Inne oparcie belek stropowych na podciągu.
Rys.2 Oparcie belek stropowych na podciągu w specjalnych do tego zrobionych gniazdach, tzw. bucikach wykonanych z płaskownika.
Rys.3 Też dobry sposób łączenia belek stropowych z podciągiem.

Narożniki sufitowe
Są to elementy konstrukcyjne umożliwiające przybicie w narożach wykładziny sufitowej (desek, płyt wiórowych itp.). Konstrukcja tego elementu pokazana jest na rysunku.

Wykończenia stropu w narożniku ściany i sufitu.

Zwykle na narożniki stosuje się bale o przekroju 50 x 100 mm.

Konstrukcja ułożenia legarów podkładu na fundamencie z cegły lub kamienia.

Konstrukcja ułożenia legarów podkładu na fundamencie betonowym.

Jak konstruować drewniane rusztowanie?

Należy przestrzegać następujących zasad:
– używamy tylko drewna wysokiej jakości, najlepiej sosnowego;
– słupki pionowe rusztowania (stojaki) powinny być rozstawione w taki sposób, aby:
– odległość pomiędzy osiami słupków w płaszczyźnie równoległej do ściany wynosiła nie więcej niż 2,50 m,
– odległość pomiędzy osiami słupków w płaszczyźnie prostopadłej do ściany wynosiła nie więcej niż 1,50 m,
– odległość wewnętrznego rzędu słupków od ściany wynosiła nie więcej niż 35 cm.

Na stojaki wysokich rusztowań stosuje się krawędziaki o przekroju co najmniej 120 x 120 mm. Dla rusztowań niskich (do wysokości 3,0 m) można stosować bale o przekroju minimum 50 x 100 mm:
– podwaliny – bale o grubości 50 mm i szerokości co najmniej 200 mm;
– tężniki – deski obrzynane o grubości 25 mm i szerokości nie mniejszej niż 120 mm;
– podłużnice – deski obrzynane o grubości 38 mm, szerokości co najmniej 220 mm i o długości równej dwom odstępom słupków plus 50 cm;
– poprzecznica – krawędziaki o przekroju 120 x 120 mm;
– pomosty – deski obrzynane o grubości co najmniej 32 mm i szerokości 180 mm;
– długość gwoździ powinna być 2,5-3 razy większa niż grubość przybijanego elementu drewnianego, jednak nie mniejsza niż 7,5 mm.

UWAGA! Należy stosować zastrzały (deski o przekroju nie mniejszym niż 25 x 150 mm przybijane pod kątem 45° do elementów konstrukcyjnych) pamiętając o tym, że ich zbyt wielka liczba jest jednak zawsze bezpieczniejsza od zbyt małej liczby! Jeżeli rusztowanie ma wysokość ponad 2 m, stosuj linkę zabezpieczającą lub poręcz z drewna. Zawsze używaj co najmniej dwóch desek pomostu (chodnikowych) ułożonych ściśle obok siebie.