Dach czterospadowy – Krokwie koszowe

Jak zaprojektować wycięcie gniazda boku dla krokiewki?

– należy wykonać linię pionową na końcu belki poprzez prawidłowe przyłożenie kątownika (dla 1/4 spadku dachu punkty przyłożenia będą 15, 30);

– odmierzamy wstecz pół grubości krokwi pod kątem prostym do linii środkowej. Druga linia będzie linią cięcia.

UWAGA! Osadzenie krokwi na oczepie i okap stanowią powtórzenie rozwiązania dla krokwi głównej.

Krokwie koszowe

Krokiew koszowa wychodzi kątowo z belki oczepowej domku i dochodzi do kalenicy wzdłuż linii przecięcia dwu płaszczyzn połaci dachowych. Krokiewki koszowe są w rzeczywistości skróconymi krokwiami głównymi. Mają tę samą długość na każdy 30 cm odcinek długości biegu co krokwie główne i leżą w tej samej płaszczyźnie, biegnąc od kalenicy do krokwi koszowej.

Wyznaczanie długości krokwi koszowej
Czynność jest taka sama jak dla krokwi krawędziowej. Jedyna różnica leży w wykonaniu osady krokwi i obcięcia stopy.

Jak dopasować krokiew koszową?
– obliczamy długość krokwi i rysujemy linię pionową;

– odmierzamy w kierunku okapu przewieszki pod kątem prostym do linii pionowej odległość równą połowie grubości krokwi i rysujemy linię pionową;

– rysujemy te dwie pionowe linie wzdłuż dolnych krawędzi krokwi;

– rysujemy linie cięcia pod osadę oczepu w taki sam sposób jak to już wykonaliśmy dla krokwi krawędziowej. Łączymy następnie zewnętrzne punkty długiej pionowej linii z punktem środkowym i odcinamy powierzchnie osady (ptasi dziób).

Jak wykonać cięcie końcówek krokwi okapowych?
– mierzymy dokładną długość okapu krokwi i zaznaczamy linią pionową, przedłużamy koniec krokwi (o długość równą połowie grubości krokwi) pod kątem prostym do linii pionowej i rysujemy drugą linię pionową; o po połączeniu dwóch zewnętrznych punktów drugiej linii pionowej ze środkowym punktem pierwotnej linii pionowej możemy odciąć koniec krokwi, wykonując cięcie wzdłuż tych linii.

Jak wykonać krokiewki koszowe?
Krokiewka koszowa jest wyznaczana w taki sam sposób jak krokiewki już opisane. Bieg krokiewki koszowej jest równy długości mierzonej od krokwi koszowej dachu do kalenicy.