Komin

Komin

Komin w domku jest konstrukcją budowlaną wolno stojącą w postaci pionowego przewodu z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi, przeznaczoną do odprowadzania spalin z palenisk do atmosfery oraz do uzyskiwania naturalnego ciągu powietrza koniecznego do podtrzymania procesu spalania. Domowe kominy mają zazwyczaj przekrój poprzeczny prostokątny i stały na całej swojej wysokości, stanowiąc nadbudowę ścian budynków (najczęściej wewnętrzną).

Uwagi praktyczne dotyczące budowy trzonów z przewodami są następujące:
o przewody wentylacyjne i dymowe powinny być pionowe. W wyjątkowych wypadkach mogą być wykonywane indywidualne przewody odchylone od pionu o 30°, przy czym długość odcinka odchylonego od pionu nie może być dłuższa niż 2,0 m;
o wszystkie przewody powinny być szczelne, poziome spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą;
o przewody dymowe powinny być od siebie oddzielone szczelną ścianką z cegły pełnej o grubości co najmniej 12 cm;
o przewody dymowe powinny mieć otwory wyczystne zaopatrzone w drzwiczki żeliwne o przekroju nie mniejszym niż 400 cm2. Otwór ten powinien być umieszczony poniżej połączenia z przewodem najniżej położonego paleniska, na wysokości 5 cm nad podłogą, w miejscu łatwo dostępnym lub w piwnicy na wysokości 100-120 cm od podłogi;
o zewnętrzne powierzchnie trzonów na poddaszu i strychach powinny być otynkowane;
o ponad dachem trzony powinny być od zewnątrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym, dwuwarstwowym, zacieranym na gładko albo spoinowane, gdy do budowy użyto cegły klasy co najmniej 100 (150), dobrze wypalonej. Trzony z przewodami powinny być pokryte czapką wykonaną z betonu co najmniej marki B10, zatarte zaprawą cementową i odizolowane od trzonu przez ułożenie na dwóch warstwach papy;
o dla zwiększenia ciągu komina można stosować blaszane nasady;
o odległość drewna konstrukcyjnego od kanałów dymowych komina musi wynosić minimum 25 cm;
o wymiary przewodów kominowych wynoszą:
– dla jednego pieca 14 x 14 cm,
– dla dwóch pieców przy jednoczesnym paleniu 14 x 21 cm do 14 x 27 cm,
– dla każdej kuchni oddzielny kanał 14 x 21 cm do 14 x 27 cm,
– dla każdego kanału wentylacyjnego 14 x 14 cm;

o kanały wewnątrz komina powinny być gładkie, ze starannie zatartymi spoinami;
o kominy muruje się z cegły ceramicznej pełnej, klasy minimum 100 na zaprawie cementowo-wapiennej Rz 30 o składzie objętościowym 1 część cementu: 1 część wapna hydratyzowanego:1 część piasku.