Szambo betonowe

Szambo betonowe

Na działkach budowlanych nie mających zupełnie kanalizacji odprowadzanie ścieków gospodarczych i odchodów ludzkich odbywa się do osadnika gnilnego, tzw. szamba betonowe. Osadnik ten jest zbiornikiem, służącym do gromadzenia nieczystości płynnych, które są okresowo wywożone za pomocą wozów asenizacyjnych. Przyjmuje się, że pojemność komory osadnika dla 5 osób nie może być mniejsza niż 3,0 m .

Przy budowie szamba betonowego należy uwzględnić następujące warunki:

o ściany i posadzka szamba betonowego powinny być wykonane z betonu żwirowego B10 i mieć 20 – 25 cm grubości;

o ściany szamba powinny być oddzielone od fundamentów domku. Przestrzeń tę należy wypełnić ubitą gliną lub iłem w celu odizolowania osadnika od ścian fundamentowych domku;

o w sklepieniu należy wykonać właz o średnicy 45 – 60 cm w świetle zamykany hermetycznie;

o odległość szamba od studni powinna wynosić co najmniej 15 m;

o głębokość części użytecznej szamba betonowego nie może być mniejsza niż 1,0 m. Maksymalna głębokość dla osadników o objętości do 4,0 m3 nie może przekraczać 1,4 m;

o wewnętrzna szerokość prostokątnych osadników nie może być mniejsza niż 0,75 m, a wewnętrzna średnica osadników o kształcie kołowym nie może być mniejsza niż 1,0 m;

o należy przewidzieć usuwanie ścieków nie rzadziej niż 1 raz na rok.

1 Comments on “Szambo betonowe”