Opór przenikania ciepła lub izolacyjność cieplna

W nowym układzie jednostek temperaturę w stopniach Celsjusza oznaczamy symbolem °C, natomiast różnicę temperatur – symbolem K. Stąd zapis – W/(m² • K) Odwrotność współczynnika przenikania ciepła 1/k nazywamy oporem przenikania ciepła lub izolacyjnością cieplną:

R = 1 / k

Jeśli wiemy, z jakich materiałów jest wykonana przegroda, to możemy obliczyć współczynnik k posługując się normą – dotyczącą „Ochrony cieplnej budynków”.

Średni współczynnik przenikania ciepła –  ksr. [W/(m² • K)] przegrody niejednolitej (deski, powietrze, deski), w której stosunek największego do najmniejszego oporu cieplnego nie jest większy niż 5,0 obliczamy według wzoru:gdzie:
A1, A2, An – powierzchnie wycinków przegrody uzyskanych przez umowny podział tej przegrody płaszczyznami prostopadłymi do jej powierzchni na wycinki jednolite lub złożone z warstw jednolitych (m ),
A    – całkowita powierzchnia przegrody (m²),
k1, k2, kn    – współczynniki przenikania ciepła poszczególnych wycinków przegrody, [W/(m² • K)].

Natomiast współczynnik przenikania ciepła – k[W/(m² • K)] przegrody jednolitej lub złożonej z warstw jednolitych obliczamy wzorem:

w którym:

Ri, Re – opory przejmowania ciepła [m² • K/W],

ΣR – suma oporów cieplnych poszczególnych warstw w przegrodzie [m² • K/W];

Przykłady współczynnika przenikania ciepła – k.


a opór cieplny warstwy w przegrodzie:w którym:
d – rzeczywista grubość warstwy lub przegrody (m).
λ – obliczeniowy współczynnik przewodności cieplnej zastosowanego materiału [W /(m · K)] przyjmowany z tabeli 4,
Rp – opór cieplny zamkniętej warstwy powietrza [m · K/W] przyjmowany z tabeli 5.

 Dla warstw powietrznych, które stykają się z powierzchnią pokrytą folią aluminiową, należy stosować na cieplejszej powierzchni.

Im mniejszy jest współczynnik przenikania ciepła (k) ścian, stropów, połaci dachowych i podłóg, tym cieplejszy będzie domek i tym mniejsze są koszty poniesione na jego ogrzanie. Obecnie budowane ściany powinny mieć współczynnik k około 0,5. Gdy współczynnik ten wynosi 0,5, to straty ciepła na ścianie o powierzchni 1 m2 w ciągu 1 godziny wynoszą 0,5 [W/m2 • K] przy różnicy temperatury 1°C (K).